Wat denk je zelf?

Verrijkt VWO

De school heeft bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in oktober 2016 een aanvraag ingediend in het kader van de beleidsregel verrijkt vwo. De aanvraag is getoetst aan de beoordelingscriteria. Op basis van deze toetsing is een positief advies aan de minister uitgebracht. De minister van OC&W heeft besloten het advies over te nemen. Het betekent dat het Beyers Naudé het predicaat verrijkt vwo mag dragen.

 

De vele activiteiten die op onze school voor leerlingen worden ontwikkeld en georganiseerd, krijgen een wettelijke erkenning. Het Beyers Naudé is de tweede school in Friesland met het predicaat verrijkt vwo.

 

Van leerlingen wordt een actieve houding bij activiteiten binnen en buiten de school verwacht.

Zo nemen leerlingen onder andere deel aan de schoolclub, de schoolkrant,  de leerlingenraad (inclusief de MR), de leerlingenpanels, het junior mentorschap, het tutorschap, het schoolorkest, de techniekgroep, de toneelgroep, debatclub, festivals, buitenschoolse sportactiviteiten en toernooien.

Deelname aan een of meerdere van de genoemde activiteiten levert bij het verlaten van de school een vermelding op het testimonium op. Het testimonium is te vergelijken met een zogenaamd plus-document.

 

Het predicaat verrijkt vwo is toegekend omdat leerlingen naast deelname aan vele al genoemde zaken kunnen meedoen aan activiteiten in een leerrijke leeromgeving. Denk aan Cambridge University Certificate (CUC). DELF-junior, Goethe, olympiades (het Beyers Naudé is een olympiadeschool), Honours Science Program (in samenwerking met Wetsus) en het Honoursprogramma voor gymnasia.

 

Voor enkele leerlingen in klas 3 is het mogelijk om een keuze- of profielvak uit de bovenbouw te volgen. Het betreft de vakken economie, filosofie en beeldende vorming.