Wat denk je zelf?

Stichting Vrienden van het Gymnasium

Geachte alumni, ouders en verzorgers die ons gymnasium een warm hart toedragen, 

Langs deze weg willen wij u graag bekend maken met de Stichting Vrienden van het Gymnasium.

Onze Stichting zet zich sinds 1994 in voor ondersteuning van (thans) Christelijk Gymnasium Beyers Naudé.

Doel van de stichting:

a.       Het verwerven en beheren van fondsen, middelen en gelden ten bate van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé te Leeuwarden;
b.       Het bijdragen aan de profilering van de identiteit van dit gymnasium;
c.       Het steunen van de activiteiten ten behoeve van dit gymnasium;
d.       Het promoten van categoriaal gymnasiaal onderwijs,

e.       En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Als voorbeelden van onze ondersteuning kunnen worden genoemd: de toneelvoorzieningen in het schoolgebouw, de jaarlijkse Grote Avond (tegenwoordig in de Harmonie), instrumenten en kleding voor het schoolorkest en de jaarlijkse Beyers Naudé lezing (met in het verleden sprekers als Herman Pleij, Leon de Winter, Arjo Klamer en  Annejet van der Zijl). Allemaal zaken die het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé net even dát beetje meer geven dan een school waar je gewoon een vwo-diploma kunt behalen. Wij zijn er zeker van dat vele alumni dat uit hun eigen schooljaren zullen kunnen beamen. 

Bestuurssamenstelling:
Pieter Duijff, voorzitter
Mascha Kattouw, penningmeester
Ivan Pakan, secretaris
Wendy Zuidema-Haans, lid
Dirk-Jan Dekker, lid 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
- Financieel ondersteunen van algemeen vormende activiteiten op het gebied van culturele uitingen;
- Door middel van financiële ondersteuning verdieping geven aan het gymnasiumonderwijs op de school;
- Financiële middelen op welke wijze dan ook genereren ter uitvoering van de doelstelling van de Stichting;
- Het mogelijk maken van realisering van voorzieningen ten bate van het gymnasiumonderwijs op de school.

Beloningsbeleid voor bestuurder:
Overeenkomstig artikel 4, lid 7 van de statuten van de Stichting genieten de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Als u de Vrienden wil steunen, kan dat door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL42 INGB 0000347300, t.n.v. Stichting Vrienden van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé. Meer informatie vindt u in deze brief.​ Bij afronding of beëindiging van het onderwijsprogramma aan het Christelijk Gymnasium Beyers wordt de doorlopende machtiging niet automatisch gestopt. 

Post- en bezoekadres: 
Christelijk Gymnasium Beyers Naudé
Gymnasiumstraat 36
8932 GW  Leeuwarden
RSIN-nummer van de stichting: 8145.18.540

ouderavond presentatie Stichting Vrienden 2019.pdf
Activiteitenoverzicht actueel verslag 1819.pdf
CGBN Beleidsplan 2019.pdf
20191016 balans vrienden CGBN 2019.pdf
20210121 balans vrienden CGBN 2020.pdf
statuten Vrienden CGBN.PDF