Wat denk je zelf?

Passend onderwijs

De school kent diverse vormen van leerlingbegeleiding.

Mentoraat
De centrale figuur in de begeleiding van de leerling is de mentor. iedere klas heeft een mentor: een vakdocent die naast zijn vaklessen een begeleidende taak voor één klas of voor een groep leerlingen heeft.
Hij/zij houdt de vorderingen van de leerlingen in de gaten, lost waar nodig problemen op, is aanwezig bij klassenactiviteiten en geeft studielessen in klas 1. De mentor is het aanspreekpunt voor ouders. De mentor kan leerlingen met een leerprobleem doorverwijzen naar de inloopuren. Leerlingen met psychosociale problemen die het mentoraat te boven gaan, kunnen verwezen worden naar de schoolmaatschappelijk werker. 

Het zorgteam
De zorgcoördinator, de leerjaarleiders, de schoolmaatschappelijk werker en een gedragsdeskundige vormen tezamen het zorgteam.  Binnen het zorgteamoverleg wordt naar wenselijke en haalbare oplossingen gezocht voor leer- en/of gedragsproblemen van leerlingen. Het zorgteam evalueert handelingsplannen en bewaakt de kwaliteit van de geboden ondersteuning.  De zorgkaart van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé toont een overzicht van ondersteuningsmogelijkheden. De zorgkaart is opgenomen in de schoolgids. Het integrale zorgplan, inclusief het dyslexieprotocol, is opvraagbaar bij de zorgcoördinator. 

Tutoren
Tutoren zijn ouderejaars leerlingen die andere leerlingen studiehulp aanbieden bij een bepaald vak. De coördinator bemiddelt en brengt vraag en aanbod bij elkaar.

Junior-mentoren
Junior-mentoren zijn vijfdejaars leerlingen die zich inzetten voor de introductie van de nieuwe eerste klassers. Zij organiseren activiteiten om de onderlinge contacten te bevorderen en staan de leerlingen gedurende het eerste jaar met raad en daad terzijde.

Huiswerkklas
Onder toezicht van de onderwijsassistent wordt tweemaal per week de huiswerkklas aangeboden.  In de huiswerkklas kunnen leerlingen in alle rust werken aan hun schoolwerk. De agenda wordt zo nodig gecontroleerd. Er is geen extra uitleg, evenmin wordt er overhoord; de leerling werkt er zelfstandig. Deelname is vrijwillig, maar de leerling verbindt zich wel voor een bepaalde periode.

Inloopuren
Voor een aantal vakken zijn er vaste inloopuren waar leerlingen terecht kunnen met hun vragen of ondersteuningsbehoefte. Leerlingen worden aangemoedigd en in sommige gevallen verplicht hiervan gebruik te maken. Een vakdocent is aanwezig voor uitleg en hulp. 

Dyslexie
Alle leerlingen worden in klas 1 gescreend op taal- en leesproblemen. Als de uitslag van de screening daartoe aanleiding geeft, krijgen de ouders het advies hun kind op dyslexie te laten te onderzoeken, teneinde een officiële diagnose te kunnen vaststellen. Een dyslectische leerling kan aanspraak maken op een aantal faciliteiten. In het dyslexieprotocol, verkrijgbaar bij de zorgcoördinator, staan alle procedures en regels rondom dyslexie beschreven.

Passend Onderwijs
Leerlingen die extra begeleiding behoeven vanwege een gedrags- of ontwikkelingsprobleem zijn toelaatbaar indien hun hulpvraag binnen het ondersteuningsprofiel van de school valt. Vóór een eventuele aanmelding dienen ouders/verzorgers eerst contact op te nemen met de leerjaarleider/zorgcoördinator.

Schoolondersteuningsprofiel.pdf 

De decaan en de keuzebegeleiding
In de loop van klas 3 kiezen de leerlingen hun profiel uit de vier profielen Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Zij worden bij deze keuze begeleid door hun mentor en de decanen. Tijdens een ouderavond worden ouders over dit onderwerp geïnformeerd. Eens per twee jaar organiseren ouders uit de ouderraad samen met de decaan een beroepenvoorlichting. Ouders vertellen dan over hun beroep, met als doel de leerlingen een beeld te geven van beroepsmogelijkheden.

Schoolmaatschappelijk werk
Het schoolmaatschappelijk werk vormt de schakel tussen gezin, onderwijs en hulpverlening. Eens per twee weken houdt mevrouw Zwaantje Hoekstra,  spreekuur voor leerlingen op school. Jongeren kunnen bij haar terecht voor advies bij opgroeiproblemen, thuissituaties, somberheid, pestverleden of identiteitsvragen. Een afspraak kan worden gemaakt via de coördinator leerlingenzorg of via de mentor/leerjaarleider of per mail: z.hoekstra@cedin.nl.

Pesten
Heb je te maken met pesten of weet je dat er gepest wordt? Ga dan altijd naar een docent of mentor.
Op school werken we met een pestprotocol om pesten aan te pakken en te voorkomen.
De anti pest coördinator is mevrouw Van der Sluis.
PestprotocolCGBNDEF.pdf

Interne vertrouwenspersonen

Voor klachten op het gebied van geweld of seksuele intimidatie zijn twee interne contactpersonen beschikbaar: meneer Boomsma en mevrouw Van der Sluis.