Wat denk je zelf?

Passend onderwijs

De school kent diverse vormen van leerlingbegeleiding. Hieronder staan deze beschreven.

Mentoraat
De centrale figuur in de begeleiding van de leerling is de mentor. Iedere klas heeft een mentor: een vakdocent die naast zijn vaklessen een begeleidende taak voor één klas heeft.
 
Hij/zij houdt de vorderingen van de leerlingen in de gaten, lost waar nodig problemen op, is aanwezig bij klassenactiviteiten en geeft studielessen in klas 1. De mentor is het aanspreekpunt voor ouders. De mentor kan leerlingen met een leerprobleem doorverwijzen naar de StudieOnderSteuning (SOS). Leerlingen met sociaal-emotionele problemen die het mentoraat te boven gaan, kunnen verwezen worden naar de schoolmaatschappelijk werker. 

Het zorgteam
De zorgcoördinator, de leerjaarleiders, de schoolmaatschappelijk werker en een GZ-psycholoog vormen tezamen het zorgteam.  Binnen het zorgteamoverleg wordt naar wenselijke en haalbare oplossingen gezocht voor leer- en/of gedragsproblemen van leerlingen. Het zorgteam evalueert handelingsplannen en bewaakt de kwaliteit van de geboden ondersteuning.  De zorgkaart van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé toont een overzicht van ondersteuningsmogelijkheden. De zorgkaart is opgenomen in de schoolgids. Het integrale zorgplan, inclusief het dyslexieprotocol, is opvraagbaar. 

StudieOnderSteuning (SOS)
Op vaste dagen in de week kunnen leerlingen van de onderbouw terecht bij de SOS. Docenten klassieke talen zijn aanwezig om hulp te bieden aan leerlingen die problemen hebben met dit vak. Leerlingen kunnen zonder een afspraak te maken naar de SOS toegaan. In bepaalde gevallen worden zij door hun docent of mentor verwezen.

Tutoren
Tutoren zijn ouderejaars leerlingen die andere leerlingen studiehulp aanbieden bij een bepaald vak. De coördinator bemiddelt en brengt vraag en aanbod bij elkaar.

Junior-mentoren
Junior-mentoren zijn vijfdejaars leerlingen die zich inzetten voor de introductie van de nieuwe eerste klassers. Zij organiseren activiteiten om de onderlinge contacten te bevorderen en staan de leerlingen gedurende het eerste jaar met raad en daad terzijde.

Huiswerkklas
Onder toezicht van de onderwijsassistent wordt tweemaal per week de huiswerkklas aangeboden.  In de huiswerkklas kunnen leerlingen in alle rust werken aan hun schoolwerk. De agenda wordt zo nodig gecontroleerd. Er is geen extra uitleg, evenmin wordt er overhoord; de leerling werkt er zelfstandig. Deelname is vrijwillig, maar de leerling verbindt zich wel voor een bepaalde periode.

Brief aan ouders
Contract Huiswerkklas

Dyslexie
Alle leerlingen worden in klas 1 gescreend op taal- en leesproblemen. Als de uitslag van de screening daartoe aanleiding geeft, krijgen de ouders het advies hun kind op dyslexie te laten te onderzoeken, teneinde een officiële diagnose te kunnen vaststellen. Een dyslectische leerling kan aanspraak maken op een aantal faciliteiten. In het dyslexieprotocol, verkrijgbaar bij de zorgcoördinator, staan alle procedures en regels rondom dyslexie beschreven.

Passend Onderwijs
Leerlingen die extra begeleiding behoeven vanwege een gedrags- of ontwikkelingsprobleem zijn toelaatbaar indien hun hulpvraag binnen het ondersteuningsprofiel van de school valt. Vóór een eventuele aanmelding dienen ouders/verzorgers eerst contact op te nemen met de leerjaarleider/zorgcoördinator.

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en een leerlinggebonden budget ("rugzakje") worden  begeleid door een docent (de LGF-begeleider).

Schoolondersteuningsprofiel.pdf 

De decaan en de keuzebegeleiding
In de loop van klas 3 kiezen de leerlingen hun profiel uit de vier profielen Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Zij worden bij deze keuze begeleid door hun mentor en de decanen. Tijdens een ouderavond worden ouders over dit onderwerp geïnformeerd. Eens per twee jaar organiseren ouders uit de ouderraad samen met de decaan een beroepenvoorlichting. Ouders vertellen dan over hun beroep, met als doel de leerlingen een beeld te geven van beroepsmogelijkheden.

Schoolmaatschappelijk werker
Eens per twee weken houdt de schoolmaatschappelijk werker spreekuur voor leerlingen die tobben met een probleem en daar graag eens met iemand over willen praten. Jongeren kunnen het door verschillende oorzaken moeilijk hebben, zoals echtscheiding, een overlijden of ernstige ziekte in het gezin. Ook wanneer een leerling gepest wordt of in het verleden gepest is, wanneer iemand zich onzeker of eenzaam voelt of depressief is, kan hij/zij langskomen voor een gesprek. Leerlingen kunnen een afspraak maken via de mentor of de leerjaarleider of zelf mailen naar t.feersma@cedin.nl

Interne Contactpersonen
Voor klachten op het gebied van geweld of seksuele intimidatie zijn twee interne contactpersonen beschikbaar.